• English
 • Privacy verklaring

  Leon&León vindt de privacy- en gegevensbescherming van klanten en bezoekers die kennisnemen van informatie via de website belangrijk. Leon&León heeft daarom de nodige organisatorische en technische beschermingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en voldoet aan de eisen van de wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens. Alle data die Leon&León verzamelt om u van onze producten of diensten te voorzien, wordt verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), welke met ingang van 25 mei 2018 in de gehele EU van kracht is.
  Door middel van deze Privacy policy willen wij ervoor zorgen dat het u duidelijk is welke persoonsgegevens Leon&León verwerkt, en wat er met die gegevens gebeurt. Deze Privacy policy is van toepassing op alle verwerking van uw persoonsgegevens door of namens Leon&León en informeert u over ons privacy beleid en technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de Leon&Leónwebsite, of tijdens andere contactmomenten met Leon&León. Wij kunnen deze Privacy policy van tijd tot tijd aanpassen. Wij publiceren eventuele aanpassingen op deze website, dus raadpleeg deze regelmatig voor de meest recente versie van onze Privacy policy.

  1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
  Tijdens uw gebruik van de Leon&Leónwebsite kunnen wij uiteenlopende persoonsgegevens van u verzamelen. Deze gegevens kunnen door u zelf worden verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt. De gegevens gegenereerd door uw gebruik van de website kunnen ook automatisch worden verzameld.
  De persoonsgegevens die we van u kunnen verzamelen zijn onder meer: uw naam, geslacht, contactgegevens (zoals uw adres, e-mailadres en informatie over uw bezoek aan de website: zoals IP-adres, provider, browsertype, pagina’s geopend op de website, tijdstip van bezoek).

  2. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
  Wij verzamelen met name uw persoonsgegevens om uw vraag, tip of klacht te kunnen beantwoorden. Ook worden uw gegevens gebruikt voor interne bezoekanalyses om de website verder te optimaliseren. Uw persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor onze eigen interne administratie, boekhoudcontroles en om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de hierboven benoemde en beschreven doelen, of voor doelen die daarmee verenigbaar zijn. Leon&León verzamelt uw persoonsgegevens ofwel op basis van uw toestemming, ofwel omdat die gegevens noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst, of zij daarbij een redelijk belang heeft zoals in deze Privacy policy genoemd, ofwel omdat zij daartoe wettelijk verplicht is.

  3. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
  Uw gegevens worden alleen gebruikt voor zover nodig en dan alleen door daartoe door Leon&León aangewezen medewerkers of ander personeel voor of namens Leon&León.

  4. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
  Leon&León neemt voortdurend passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, verlies, verwijdering, openbaring en oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te bewaken. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

  5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
  Leon&León bewaart uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden als genoemd in deze Privacy policy. Indien Leon&León persoonsgegevens verwerkt op grond van het feit dat u ons hiervoor toestemming heeft gegeven, dan kunt u die toestemming altijd weer intrekken. Gegevens die u ons geeft met als doel informatie van ons te verkrijgen worden door ons eenmalig gebruikt om uw informatie aanvraag uit te voeren. Ten behoeve van statistische doeleinden kan Leon&León uw persoonsgegevens langer bewaren dan strikt noodzakelijk, maar in dat geval treft Leon&León aanvullende technische en organisatorische maatregelen om het beginsel van minimale gegevensverwerking te garanderen.

  6. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Leon&León of indien u uw persoonsgegevens die Leon&León heeft verwerkt wil inzien, laten verwijderen, laten corrigeren, wijzigen, bezwaren heeft tegen de verwerking of hangende deze verzoeken uw recht van beperking wil inroepen, kunt u contact opnemen met Leon&León. Leon&León zal in beginsel binnen één maand inhoudelijk op uw verzoek reageren.
  Indien u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door of namens Leon&León kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  7. Wijzigingen en contact
  Mocht Leon&León veranderingen aanbrengen in het beleid ten aanzien van privacy en informatiebewaking dan hoort u dat te weten. Veranderingen hieromtrent maken wij kenbaar op deze pagina. Indien wij dit beleid aanpassen dan zullen wij hierop de aandacht vestigen via hyperlinks.